C047-อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P33,2204
C047
EP33
ED P33,2204
C047
EP33
ED P33,2204
C047
EP34
ED P33,2204
C047
EP34
 


SE S26,D303
C047
SS22
SE S26,D303
C047
SS22
SE S26,D303
C047
SS22
 


 


อังคาร ED P33,2204
C047
EP31
ED P33,2204
C047
EP31
 


 


 


SE S26,D303
C047
SS21
SE S26,D303
C047
SS21
SE S26,D303
C047
SS21
 


 


พุธ SE H00,6616
C047
SS22
ED P33,2201
C047
EP32
ED P33,2201
C047
EP32
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


ED E32,2202
C047
PH31
ED E32,2202
C047
PH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
SE S26 วท082141 : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
===== ห้องเรียน ======
2204 ห้องเรียน
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
6616 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301