C050-อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E19,8811
C050
PH11
ED E19,8811
C050
PH11
ED E19,8811
C050
PH11
 


 


อังคาร SE H32,5513
C050
SH31
SE H32,5513
C050
SH31
 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,3310
C050
PH21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P12,6611
C050
EP13
ED P12,6611
C050
EP13
ED P12,6611
C050
EP13
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P12,5515
C050
EP14
ED P12,5515
C050
EP14
ED P12,5515
C050
EP14
 


 


ED P12,5515
C050
EP12
ED P12,5515
C050
EP12
ED P12,5515
C050
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
ED E19 สข011002 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
SE H32 วท073115 : หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5513 ห้องเรียน
3310 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102