C051-อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P31,8815
C051
EP32
ED P31,8815
C051
EP32
ED P31,8815
C051
EP32
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M11,8815
C051
AM11
AR M11,8815
C051
AM11
AR M11,8815
C051
AM11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P31,8815
C051
EP31
ED P31,8815
C051
EP31
ED P31,8815
C051
EP31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P31,8815
C051
EP34
ED P31,8815
C051
EP34
ED P31,8815
C051
EP34
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P31,8815
C051
EP33
ED P31,8815
C051
EP33
ED P31,8815
C051
EP33
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P31 ศท012010 : วาทการ
AR M11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C051 อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303