C052-อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P13,6616
C052
EP12
ED P13,6616
C052
EP12
ED P13,6616
C052
EP12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P13,6616
C052
EP14
ED P13,6616
C052
EP14
ED P13,6616
C052
EP14
 


 


ED P13,6616
C052
EP13
ED P13,6616
C052
EP13
ED P13,6616
C052
EP13
 


 


ศุกร์ ED P13,6612
C052
EP11
ED P13,6612
C052
EP11
ED P13,6612
C052
EP11
 


 


 


 


 


 


 



====== รายวิชา =====
ED P13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101