C053-อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H22,5515
C053
SH22
SE H22,5515
C053
SH22
SE H22,5515
C053
SH22
 


 


อังคาร  


 


SE H33,5513
C053
SH31
SE H33,5513
C053
SH31
 


SE H18,D301
C053
SH11
SE H18,D301
C053
SH11
SE H18,D301
C053
SH11
 


 


พุธ SE H00,5515
C053
SH31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H18,D301
C053
SH12
SE H18,D301
C053
SH12
SE H18,D301
C053
SH12
 


 


ศุกร์ ED P37,D301
C053
EP31
ED P37,D301
C053
EP31
ED P37,D301
C053
EP31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H22 ศท031010 : จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
SE H33 วท124039 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SE H18 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P37 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301