C062-อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,5511
C062
SH22
SE H35,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
SE H35,5515
C062
SH31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H35 วท072044 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301