C064-อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
 


อังคาร ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
 


พฤหัสบดี ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
ED E24,6614
C064
PH21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P22 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED E24 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201