C065-อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E44,A102
C065
PH44
ED E44,A102
C065
PH44
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E44,A102
C065
PH42
ED E44,A102
C065
PH42
ED E44,A102
C065
PH43
ED E44,A102
C065
PH43
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,8814
C065
EP11
ED E44,A102
C065
PH41
ED E44,A102
C065
PH41
 


 


ED E26,B122
C065
PH21
ED E26,B122
C065
PH21
ED E26,B122
C065
PH21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
ED E43,9912
C065,C041
EP41,EP42
PH41,PH42
PH43,PH44
 ====== รายวิชา =====
ED E44 พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E26 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED E43 กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
8814 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402