C066-อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P26,6615
C066
EP24
ED P26,6615
C066
EP24
ED P26,6615
C066
EP24
 


 


ED P46,B111
C066
EP41
ED P46,B111
C066
EP41
ED P46,B111
C066
EP41
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P26,6615
C066
EP21
ED P26,6615
C066
EP21
ED P26,6615
C066
EP21
 


 


พุธ ED H00,8815
C066
EP14
ED P46,B111
C066
EP42
ED P46,B111
C066
EP42
ED P46,B111
C066
EP42
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P26,6615
C066
EP22
ED P26,6615
C066
EP22
ED P26,6615
C066
EP22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P26,6615
C066
EP23
ED P26,6615
C066
EP23
ED P26,6615
C066
EP23
 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P46 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปะการป้องกันตัว
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
B111 โรงยิมยูโด
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203