C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E42,6612
C075
PH42
ED E42,6612
C075
PH42
ED E42,6612
C075
PH42
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E42,5512
C075
PH41
ED E42,5512
C075
PH41
ED E42,5512
C075
PH41
 


 


ED P42,5512
C075
EP42
ED P42,5512
C075
EP42
ED P42,5512
C075
EP42
 


 


พุธ  


ED E42,8811
C075
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
ED E42,8811
C075
PH44
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P42,5511
C075
EP41
ED P42,5511
C075
EP41
ED P42,5511
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E42,5512
C075
PH43
ED E42,5512
C075
PH43
ED E42,5512
C075
PH43
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
ED P42 กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403