C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
 


พฤหัสบดี ED E23,3302
C077
PH21
ED E23,3302
C077
PH21
ED E23,3302
C077
PH21
ED E23,3302
C077
PH21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED E23 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203