C083-อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
AR R33,2202
C083
AR31
 


AR R23,7714
C083
AR21
AR R23,7714
C083
AR21
AR R23,7714
C083
AR21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,8813
C083,C109
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
AR R31,8813
C083
AR31
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R33 นก023006 : นันทนาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
AR R23 นก032003 : กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R31 นก032001 : การจัดและการบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
2202 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201