C084-อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E21,7711
C084
PH21
ED E21,7711
C084
PH21
ED E21,7711
C084
PH21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M21,7712
C084
AM21
AR M21,7712
C084
AM21
AR M21,7712
C084
AM21
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


AR M21,7712
C084
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
AR M21,7712
C084
AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E21 ศท012010 : วาทการ
AR M21 ศท012010 : วาทการ
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202