C086-อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


SE H26,5514
C086
SH22
SE H26,5514
C086
SH22
 


ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S17,B104
C086
SS12
SE S17,B104
C086
SS12
SE S17,B104
C086
SS12
 


 


พุธ SE H00,5514
C086
SH41,SH42
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H34,5514
C086
SH31
SE H34,5514
C086
SH31
 


 


 


SE S17,B104
C086
SS11
SE S17,B104
C086
SS11
SE S17,B104
C086
SS11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P36,B104
C086
EP33,EP34
ED P36,B104
C086
EP33,EP34
ED P36,B104
C086
EP33,EP34
 


 ====== รายวิชา =====
SE H26 วท072101 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED P36 พล031116 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
SE S17 วท081223 : แบดมินตัน
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE H34 วท074032 : การวัดและประเมินสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
====== นักศึกษา ======
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401
SH42 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 402
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304