C092-ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M23,8812
C092
AM22
AR M23,8812
C092
AM22
AR M23,8812
C092
AM22
 


 


AR R13,8812
C092
AR11
AR R13,8812
C092
AR11
AR R13,8812
C092
AR11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,3301
C092
EP22
AR M23,8812
C092
AM21
AR M23,8812
C092
AM21
AR M23,8812
C092
AM21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED E13,2205
C092
PH11
ED E13,2205
C092
PH11
ED E13,2205
C092
PH11
 


 ====== รายวิชา =====
AR M23 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR R13 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E13 ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101