C102-อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P41,2203
C102
EP41
ED P41,2203
C102
EP41
ED P41,2203
C102
EP42
ED P41,2203
C102
EP42
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E41,2205
C102
PH43
ED E41,2205
C102
PH43
ED E41,2205
C102
PH44
ED E41,2205
C102
PH44
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,B105
C102
EP21
ED E41,2205
C102
PH42
ED E41,2205
C102
PH42
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E41,2205
C102
PH41
ED E41,2205
C102
PH41
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED E41 กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401