C103-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S22,6613
C103
SS21
SE S22,6613
C103
SS21
SE S22,6613
C103
SS21
 


 


SE S22,6613
C103
SS22
SE S22,6613
C103
SS22
SE S22,6613
C103
SS22
 


 


พุธ AR H00,8812
C122,C103
AM21
AR R22,9917
C103
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
AR R22,9917
C103
AR21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S22 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R22 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201