C104-อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E36,2203
C104
PH31
ED E36,2203
C104
PH31
 


 


 


พุธ ED H00,2205
C104
PH42
ED E28,3310
C104
PH21
ED E28,3310
C104
PH21
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E38,2202
C104
PH31
ED E38,2202
C104
PH31
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E36 สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E28 สข012009 : โภชนาการ
ED E38 สข012009 : โภชนาการ
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์ กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
2205 ห้องเรียน
3310 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201