C105-อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,2203
C105
PH43
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
 


ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
 


 


พฤหัสบดี  


 


ED E39,2202
C105
PH31
ED E39,2202
C105
PH31
 


ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E39 สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
2203 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204