C108-อาจารย์ วรากร คำปลิว จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
AR R25,7714
C108
AR21
 


 


พุธ AR H00,7716
C140,C108
AR11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
AR R18,8812
C108
AR11
 


AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
AR R28,7712
C108
AR21
 


ศุกร์ AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
AR R17,7713
C042,C108
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R25 นก012002 : จิตวิทยาสังคมของนันทนาการ
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R18 ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR R28 ทท022001 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
AR R17 ทท013003 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C042 อาจารย์ อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101