C109-อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R14,7715
C109
AR11
AR R14,7715
C109
AR11
AR R14,7715
C109
AR11
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,8813
C083,C109
AR31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
AR R27,7716
C109,C130
AR21
 


AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
AR R34,7713
C109
AR31
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R14 ทท011001 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R27 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์ สุรพงษ์ หรรษา
C083 อาจารย์ โกสินท์ มณีอินทร์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201