C110-อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M35,6614
C110
AM32
AR M35,6614
C110
AM32
 


 


 


ED P27,B122
C110
EP21
ED P27,B122
C110
EP21
ED P27,B122
C110
EP21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P27,B122
C110
EP22
ED P27,B122
C110
EP22
ED P27,B122
C110
EP22
 


 


พุธ  


AR M35,7714
C110
AM31
AR M35,7714
C110
AM31
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P27,B122
C110
EP23
ED P27,B122
C110
EP23
ED P27,B122
C110
EP23
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P27,B122
C110
EP24
ED P27,B122
C110
EP24
ED P27,B122
C110
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
AR M35 วท084011 : การเป็นผู้ฝึกกีฬา
ED P27 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204