C111-อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P44,A201
C025,C111
EP42
ED P44,A201
C025,C111
EP42
ED P44,A201
C025,C111
EP42
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,A102
C111
PH41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
ED P44,A201
C025,C111
EP41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M27,B126
C111,C130
AM22
AR M27,B126
C111,C130
AM22
AR M27,B126
C111,C130
AM22
 


 


ศุกร์ AR M27,B126
C130,C111
AM21
AR M27,B126
C130,C111
AM21
AR M27,B126
C130,C111
AM21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 พล084020 : การสัมมนาทางพลศึกษา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR M27 พล041013 : ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ ธนัช นำบุญจิตต์
C130 อาจารย์ ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201