C113-อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED E45,A102
C113
PH44
ED E45,A102
C113
PH44
 


ED E45,2202
C113
PH41
ED E45,2202
C113
PH41
 


 


 


อังคาร ED E27,2202
C113
PH21
ED E27,2202
C113
PH21
ED E45,2202
C113
PH42
ED E45,2202
C113
PH42
 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,8811
C113
PH44
ED E45,2203
C113
PH43
ED E45,2203
C113
PH43
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E48,A201
C025,C113
PH43
ED E48,A201
C025,C113
PH43
ED E48,A201
C025,C113
PH44
ED E48,A201
C025,C113
PH44
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E48,A201
C025,C113
PH41
ED E48,A201
C025,C113
PH41
ED E48,A201
C025,C113
PH42
ED E48,A201
C025,C113
PH42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E45 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED E27 สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E48 สข014024 : หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ ยุทธการ ขาววรรณา
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2203 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403