C114-อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M16,3311
C114
AM12
AR M16,3311
C114
AM12
AR M16,3311
C114
AM12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M16,3311
C114
AM11
AR M16,3311
C114
AM11
AR M16,3311
C114
AM11
 


 


พุธ ED H00,6617
C114
EP12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R26,8816
C114
AR21
AR R26,8816
C114
AR21
AR R26,8816
C114
AR21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M16 พล031063 : แอโรบิกดานซ์
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R26 นก012003 : การจัดโปรแกรมนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
3311 ห้องลีลาส ชั้น 3 (คณะศิลปศาสตร์)
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR21 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 2 ห้อง 201