C116-อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
ED E46,A301
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
ED E46,A301
C116
PH43
 


 


พุธ ED H00,6613
C116
PH31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
ED E46,A301
C116
PH42
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E46,A301
C116
PH44
ED E46,A301
C116
PH44
ED E46,A301
C116
PH44
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E46 สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C116 อาจารย์ อนุชา   กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH43 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH42 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH44 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404