C120-อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P11,6613
C120
EP14
ED P11,6613
C120
EP14
ED P11,6613
C120
EP14
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M11,8814
C120
AM12
AR M11,8814
C120
AM12
AR M11,8814
C120
AM12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,7712
C120,C060
AM22
ED P11,6613
C120
EP11
ED P11,6613
C120
EP11
ED P11,6613
C120
EP11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P11,5512
C120
EP12
ED P11,5512
C120
EP12
ED P11,5512
C120
EP12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P11,5514
C120
EP13
ED P11,5514
C120
EP13
ED P11,5514
C120
EP13
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
AR M11 ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103