C122-อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
AR M25,7716
C122
AM21,AM22
 


อังคาร AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
AR M33,6615
C122
AM32
 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,8812
C122,C103
AM21
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR R16,8814
C122
AR11
AR R16,8814
C122
AR11
AR R16,8814
C122
AR11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M33 บธ113002 : การจัดการกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมเชิงธุรกิจ
AR M25 บธ073039 : การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R16 นก012005 : การจัดการกีฬาทางนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ ชานนท์ ศิริประยงค์
C103 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101