C127-อาจารย์ สมชาย บุญลอย จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,8816
C127
EP31
ED E14,2204
C127
PH11
ED E14,2204
C127
PH11
ED E14,2204
C127
PH11
 


ED P14,2202
C127
EP11
ED P14,2202
C127
EP11
ED P14,2202
C127
EP11
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P14,2204
C127
EP14
ED P14,2204
C127
EP14
ED P14,2204
C127
EP14
 


 


ศุกร์ ED P14,2204
C127
EP12
ED P14,2204
C127
EP12
ED P14,2204
C127
EP12
 


 


ED P14,2204
C127
EP13
ED P14,2204
C127
EP13
ED P14,2204
C127
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED E14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
ED P14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103