C129-อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M22,7716
C129
AM21
AR M22,7716
C129
AM21
AR M22,7716
C129
AM21
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M22,7716
C129
AM22
AR M22,7716
C129
AM22
AR M22,7716
C129
AM22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,7714
C129,C067
AM31
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M22 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C129 อาจารย์ เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301