C136-อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M13,7714
C136
AM11
AR M13,7714
C136
AM11
AR M13,7714
C136
AM11
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
SE S32,6611
C136
SS31
 


 


 


 


 


 


พุธ SE H00,5513
C136
SS11
SE S28,6615
C136
SS21,SS22
SE S28,6615
C136
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M13,7714
C136
AM12
AR M13,7714
C136
AM12
AR M13,7714
C136
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M13 ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE S32 วท101001 : การวิจัยเบื้องต้น
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S28 วท102002 : สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C136 อาจารย์ ทิพปภา พิริยหะพันธุ์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5513 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102