C139-อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
SE S34,6611
C139
SS31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S37,B118
C139
SS31
SE S37,B118
C139
SS31
SE S37,B118
C139
SS31
 


 


พุธ SE H00,5512
C139
SS12
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S24,6617
C139
SS21,SS22
SE S24,6617
C139
SS21,SS22
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S34 วท083132 : การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย
SE S37 วท081256 : ว่ายน้ำ
SE H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
SE S24 วท081032 : จิตวิทยาการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C139 อาจารย์ ปรัชญา ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B118 สระว่ายน้ำ
5512 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202