C140-อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
AR M12,7713
C140
AM12
 


 


AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
AR M12,7713
C140
AM11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR H00,7716
C140,C108
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
AR R12,7716
C140
AR11
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E12,5513
C140
PH11
ED E12,5513
C140
PH11
ED E12,5513
C140
PH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M12 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
AR R12 ศท032015 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
ED E12 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C140 อาจารย์ ประภาศิริ กลางพอน
C108 อาจารย์ วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101