C141-อาจารย์ ธันวา พิศดาร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


ED P24,D303
C141
EP23
ED P24,D303
C141
EP23
ED P24,D303
C141
EP23
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P24,D303
C141
EP24
ED P24,D303
C141
EP24
ED P24,D303
C141
EP24
 


 


ED P24,D303
C141
EP21
ED P24,D303
C141
EP21
ED P24,D303
C141
EP21
 


 


ศุกร์ ED P24,D304
C141
EP22
ED P24,D304
C141
EP22
ED P24,D304
C141
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P24 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
D304 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher 2)
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202