C142-อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P25,D304
C142
EP22
ED P25,D304
C142
EP22
ED P25,D304
C142
EP22
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED P25,D304
C142
EP23
ED P25,D304
C142
EP23
ED P25,D304
C142
EP23
 


 


พุธ  


ED P25,D304
C142
EP24
ED P25,D304
C142
EP24
ED P25,D304
C142
EP24
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S36,B109
C142
SS31
SE S36,B109
C142
SS31
SE S36,B109
C142
SS31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P25,D303
C142
EP21
ED P25,D303
C142
EP21
ED P25,D303
C142
EP21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
SE S36 วท081216 : เทเบิลเทนนิส
====== อาจารย์ ======
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
D304 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher 2)
B109 โรงยิมเทบิลเทนนิส
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201