C143-อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S31,6611
C025,C143
SS31
SE S31,6611
C025,C143
SS31
SE S31,6611
C025,C143
SS31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S18,B111
C143
SS11
SE S18,B111
C143
SS11
SE S18,B111
C143
SS11
 


 


SE S18,B111
C143
SS12
SE S18,B111
C143
SS12
SE S18,B111
C143
SS12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S31 ศท031011 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
SE S18 วท081247 : ยูโด
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ. ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C143 อาจารย์ กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B111 โรงยิมยูโด
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102