C146-ดร. ละออทิพย์ อินดี จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M26,7713
C146
AM21
AR M26,7713
C146
AM21
AR M26,7713
C146
AM21
 


 


พุธ AR H00,7715
C146
AM11
 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M26,7712
C146
AM22
AR M26,7712
C146
AM22
AR M26,7712
C146
AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M26 พล012011 : การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
====== อาจารย์ ======
C146 ดร. ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM11 การจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM22 การจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202