C152-อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
 


AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
AR R15,7716
C060,C152
AR11
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง
AR R15 นก042001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
ED E22 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C152 อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
7716 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AR11 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 1 ห้อง 101
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204