C153-อาจารย์ อสนี เรืองงาม จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S12,5513
C153
SS12
SE S12,5513
C153
SS12
SE S12,5513
C153
SS12
 


 


AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
AR M32,5512
C153
AM32
 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


SE S12,5514
C153
SS11
SE S12,5514
C153
SS11
SE S12,5514
C153
SS11
 


SE H56,5514
C153
0H56
SE H56,5514
C153
0H56
 


 


 


พฤหัสบดี SE H27,5515
C153
SH22
SE H27,5515
C153
SH22
AR M32,5514
C153
AM31
AR M32,5514
C153
AM31
 


AR M32,5514
C153
AM31
AR M32,5514
C153
AM31
 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P53,5514
C153,C147
P053
ED P53,5514
C153,C147
P053
ED P53,5514
C153,C147
P053
ED P53,5514
C153,C147
P053
 ====== รายวิชา =====
SE S12 ศท021008 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR M32 มศ052020 : ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
SE H56 วท071113 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 1
SE H27 วท072114 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ 2
ED P53 ศท021001 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C153 อาจารย์ อสนี เรืองงาม
C147 Mr. Kelly Askvig
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 102
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 1 ห้อง 101
0H56 นักศึกษาตกค้าง สาขาวิชา ส่งเสริมสุขภาพ รหัส 56
SH22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2 ห้อง 201+202
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
P053 นักศึกษาตกค้าง สาขาวิชา พลศึกษา รหัส 53 -55