D301-ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก) จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H18,D301
C053
SH11
SE H18,D301
C053
SH11
SE H18,D301
C053
SH11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE H18,D301
C053
SH12
SE H18,D301
C053
SH12
SE H18,D301
C053
SH12
 


 


ศุกร์ ED P37,D301
C053
EP31
ED P37,D301
C053
EP31
ED P37,D301
C053
EP31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H18 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
ED P37 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
SH11 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301