D303-ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1 จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S26,D303
C047
SS22
SE S26,D303
C047
SS22
SE S26,D303
C047
SS22
 


 


อังคาร ED E35,D303
C005
PH31
ED E35,D303
C005
PH31
ED E35,D303
C005
PH31
 


 


SE S26,D303
C047
SS21
SE S26,D303
C047
SS21
SE S26,D303
C047
SS21
 


 


พุธ  


ED P24,D303
C141
EP23
ED P24,D303
C141
EP23
ED P24,D303
C141
EP23
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P24,D303
C141
EP24
ED P24,D303
C141
EP24
ED P24,D303
C141
EP24
 


 


ED P24,D303
C141
EP21
ED P24,D303
C141
EP21
ED P24,D303
C141
EP21
 


 


ศุกร์ ED P25,D303
C142
EP21
ED P25,D303
C142
EP21
ED P25,D303
C142
EP21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S26 วท082141 : การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
ED E35 วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
ED P24 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P25 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C005 ผศ.ดร. สมชาย กุลโสภิต
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 202
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ปี 2 ห้อง 201
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201