EP11-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P15,2205
C118
EP11
ED P15,2205
C118
EP11
 


 


 


ED P10,9915
C147
EP11,EP12
ED P10,9915
C147
EP11,EP12
ED P10,9915
C147
EP11,EP12
 


 


อังคาร ED P12,9912
C009
EP11
ED P12,9912
C009
EP11
ED P12,9912
C009
EP11
 


 


ED P17,6617
C022
EP11
ED P17,6617
C022
EP11
ED P17,6617
C022
EP11
 


 


พุธ ED H00,8814
C065
EP11
ED P11,6613
C120
EP11
ED P11,6613
C120
EP11
ED P11,6613
C120
EP11
 


ED P14,2202
C127
EP11
ED P14,2202
C127
EP11
ED P14,2202
C127
EP11
 


 


พฤหัสบดี ED P16,9915
C009
EP11
ED P16,9915
C009
EP11
ED P16,9915
C009
EP11
 


 


ED P19,B102
C041,C001
EP11
ED P19,B102
C041,C001
EP11
ED P19,B102
C041,C001
EP11
 


 


ศุกร์ ED P13,6612
C052
EP11
ED P13,6612
C052
EP11
ED P13,6612
C052
EP11
 


 


ED P18,B101
C112
EP11
ED P18,B101
C112
EP11
ED P18,B101
C112
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P15 กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P10 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P17 สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
ED P16 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P19 พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED P13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P18 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C147 Mr. Kelly Askvig
C009 อาจารย์ ชุมพล วงค์คำจันทร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C001 ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
C112 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
8814 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
6612 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102