EP12-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED P15,2205
C118
EP12
ED P15,2205
C118
EP12
 


ED P10,9915
C147
EP11,EP12
ED P10,9915
C147
EP11,EP12
ED P10,9915
C147
EP11,EP12
 


 


อังคาร ED P13,6616
C052
EP12
ED P13,6616
C052
EP12
ED P13,6616
C052
EP12
 


 


ED P19,B126
C041
EP12
ED P19,B126
C041
EP12
ED P19,B126
C041
EP12
 


 


พุธ ED H00,6617
C114
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
ED P17,6617
C022
EP12
 


ED P16,B110
C028
EP12
ED P16,B110
C028
EP12
ED P16,B110
C028
EP12
 


 


พฤหัสบดี ED P11,5512
C120
EP12
ED P11,5512
C120
EP12
ED P11,5512
C120
EP12
 


 


ED P18,B101
C112
EP12
ED P18,B101
C112
EP12
ED P18,B101
C112
EP12
 


 


ศุกร์ ED P14,2204
C127
EP12
ED P14,2204
C127
EP12
ED P14,2204
C127
EP12
 


 


ED P12,5515
C050
EP12
ED P12,5515
C050
EP12
ED P12,5515
C050
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P15 กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P10 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED P13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P19 พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P17 สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P16 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P18 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
ED P14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C147 Mr. Kelly Askvig
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C112 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
2205 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6616 ห้องเรียน
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B110 โรงยิมยิมนาสติก
5512 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
2204 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101