EP13-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P19,B102
C041
EP13
ED P19,B102
C041
EP13
ED P19,B102
C041
EP13
 


 


ED P15,2203
C118
EP13
ED P15,2203
C118
EP13
 


 


 


อังคาร ED P17,6617
C022
EP13
ED P17,6617
C022
EP13
ED P17,6617
C022
EP13
 


 


ED P10,9915
C147
EP13,EP14
ED P10,9915
C147
EP13,EP14
ED P10,9915
C147
EP13,EP14
 


 


พุธ ED H00,2201
C030
EP13
ED P16,B110
C028
EP13
ED P16,B110
C028
EP13
ED P16,B110
C028
EP13
 


ED P18,B101
C112
EP13
ED P18,B101
C112
EP13
ED P18,B101
C112
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P12,6611
C050
EP13
ED P12,6611
C050
EP13
ED P12,6611
C050
EP13
 


 


ED P13,6616
C052
EP13
ED P13,6616
C052
EP13
ED P13,6616
C052
EP13
 


 


ศุกร์ ED P11,5514
C120
EP13
ED P11,5514
C120
EP13
ED P11,5514
C120
EP13
 


 


ED P14,2204
C127
EP13
ED P14,2204
C127
EP13
ED P14,2204
C127
EP13
 


 ====== รายวิชา =====
ED P19 พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED P15 กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P17 สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P10 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P16 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P18 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C147 Mr. Kelly Askvig
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C112 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
2203 ห้องเรียน
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B110 โรงยิมยิมนาสติก
B101 สนามกรีฑา
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
6616 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104