EP14-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P11,6613
C120
EP14
ED P11,6613
C120
EP14
ED P11,6613
C120
EP14
 


 


ED P19,B102
C041
EP14
ED P19,B102
C041
EP14
ED P19,B102
C041
EP14
 


 


อังคาร  


 


ED P15,2203
C118
EP14
ED P15,2203
C118
EP14
 


ED P10,9915
C147
EP13,EP14
ED P10,9915
C147
EP13,EP14
ED P10,9915
C147
EP13,EP14
 


 


พุธ ED H00,8815
C066
EP14
ED P18,B101
C112
EP14
ED P18,B101
C112
EP14
ED P18,B101
C112
EP14
 


ED P17,6617
C119
EP14
ED P17,6617
C119
EP14
ED P17,6617
C119
EP14
 


 


พฤหัสบดี ED P13,6616
C052
EP14
ED P13,6616
C052
EP14
ED P13,6616
C052
EP14
 


 


ED P14,2204
C127
EP14
ED P14,2204
C127
EP14
ED P14,2204
C127
EP14
 


 


ศุกร์ ED P12,5515
C050
EP14
ED P12,5515
C050
EP14
ED P12,5515
C050
EP14
 


 


ED P16,B110
C028
EP14
ED P16,B110
C028
EP14
ED P16,B110
C028
EP14
 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 ศท012008 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED P19 พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ED P15 กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ
ED P10 ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P18 พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา
ED P17 สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
ED P13 ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ED P14 กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
ED P12 ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
ED P16 พล012022 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์ กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C118 อ. สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C147 Mr. Kelly Askvig
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C112 อาจารย์ สรายุธ สมบูรณ์
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C052 อาจารย์ สิรีลักขณ์ ร่มพล
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
C050 อาจารย์ กาญจนา รัตนประชารมย์
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
2203 ห้องเรียน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
8815 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
6616 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
EP14 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103