EP21-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
ED P20,9917
C021
EP21
 


ED P27,B122
C110
EP21
ED P27,B122
C110
EP21
ED P27,B122
C110
EP21
 


 


อังคาร ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
ED P21,3302
C077
EP21
 


ED P26,6615
C066
EP21
ED P26,6615
C066
EP21
ED P26,6615
C066
EP21
 


 


พุธ ED H00,B105
C102
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
ED P28,B105
C105
EP21
 


ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
ED P22,7711
C064
EP21
 


พฤหัสบดี ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
ED P23,3301
C039
EP21
 


 


ED P24,D303
C141
EP21
ED P24,D303
C141
EP21
ED P24,D303
C141
EP21
 


 


ศุกร์ ED P25,D303
C142
EP21
ED P25,D303
C142
EP21
ED P25,D303
C142
EP21
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P20 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง
ED P27 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P21 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P26 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P22 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P23 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED P24 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P25 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C102 อาจารย์ พีรพล นวพันธ์จิรา
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C039 อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B122 โดมบาส2
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
6615 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201