EP22-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
ED P21,3302
C077
EP22
 


ED P25,D304
C142
EP22
ED P25,D304
C142
EP22
ED P25,D304
C142
EP22
 


 


อังคาร ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
ED P22,7711
C064
EP22
 


ED P27,B122
C110
EP22
ED P27,B122
C110
EP22
ED P27,B122
C110
EP22
 


 


พุธ ED H00,3301
C092
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
ED P23,3301
C039
EP22
 


ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
ED P28,B105
C105
EP22
 


 


พฤหัสบดี ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
ED P20,9917
C021
EP22
 


ED P26,6615
C066
EP22
ED P26,6615
C066
EP22
ED P26,6615
C066
EP22
 


 


ศุกร์ ED P24,D304
C141
EP22
ED P24,D304
C141
EP22
ED P24,D304
C141
EP22
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P21 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P25 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED P22 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P27 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P23 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P20 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง
ED P26 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P24 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C039 อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
D304 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher 2)
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B122 โดมบาส2
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B105 สนามตะกร้อ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202