EP23-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
ED P23,3301
C039
EP23
 


 


ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
ED P28,B105
C105
EP23
 


 


อังคาร ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
ED P20,9917
C060,C152
EP23
 


ED P25,D304
C142
EP23
ED P25,D304
C142
EP23
ED P25,D304
C142
EP23
 


 


พุธ ED H00,3302
C041
EP23
ED P24,D303
C141
EP23
ED P24,D303
C141
EP23
ED P24,D303
C141
EP23
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
ED P22,7711
C064
EP23
 


ED P27,B122
C110
EP23
ED P27,B122
C110
EP23
ED P27,B122
C110
EP23
 


 


ศุกร์ ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
ED P21,3302
C077
EP23
 


ED P26,6615
C066
EP23
ED P26,6615
C066
EP23
ED P26,6615
C066
EP23
 


 



====== รายวิชา =====
ED P23 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P20 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง
ED P25 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P24 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P22 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P27 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED P21 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P26 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C039 อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C152 อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
B105 สนามตะกร้อ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
D304 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher 2)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B122 โดมบาส2
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203