EP24-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P26,6615
C066
EP24
ED P26,6615
C066
EP24
ED P26,6615
C066
EP24
 


 


ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
ED P22,7711
C064
EP24
 


อังคาร ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
ED P23,3301
C039
EP24
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED H00,D304
C056
EP24
ED P25,D304
C142
EP24
ED P25,D304
C142
EP24
ED P25,D304
C142
EP24
 


ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
ED P21,3302
C077
EP24
 


พฤหัสบดี ED P24,D303
C141
EP24
ED P24,D303
C141
EP24
ED P24,D303
C141
EP24
 


 


ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
ED P28,B105
C105
EP24
 


 


ศุกร์ ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
ED E22,9917
C152,C060
EP24
 


ED P27,B122
C110
EP24
ED P27,B122
C110
EP24
ED P27,B122
C110
EP24
 


 ====== รายวิชา =====
ED P26 สข013027 : การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED P22 กศ052008 : จิตวิทยาสำหรับครู
ED P23 พล012018 : ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 2
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P25 พล013021 : การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ED P21 กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
ED P24 พล013020 : วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ED P28 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED E22 กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา
ED P27 พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C064 อาจารย์ ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C039 อาจารย์ วรพรรณ พรนิมิตร
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C142 อาจารย์ วรุจน์ ธัญเจริญ
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C141 อาจารย์ ธันวา พิศดาร
C105 อาจารย์ ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C152 อาจารย์ วรพงษ์ แสวานี
C060 อาจารย์ ทักษ์ดนัย กาญจนากร
C110 อาจารย์ วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
D304 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher 2)
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecher) 1
B105 สนามตะกร้อ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B122 โดมบาส2
====== นักศึกษา ======
EP24 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204