EP31-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P39,3310
C006
EP31
ED P39,3310
C006
EP31
ED P39,3310
C006
EP31
ED P39,3310
C006
EP31
 


ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
ED P36,B104
C086
EP31,EP32
 


 


อังคาร ED P33,2204
C047
EP31
ED P33,2204
C047
EP31
ED P34,2201
C029
EP31
ED P34,2201
C029
EP31
 


ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
ED P35,2204
C014,C151
EP31,EP32
 


 


พุธ ED H00,8816
C127
EP31
ED P31,8815
C051
EP31
ED P31,8815
C051
EP31
ED P31,8815
C051
EP31
 


ED P38,B118
C058
EP31
ED P38,B118
C058
EP31
ED P38,B118
C058
EP31
 


 


พฤหัสบดี ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
ED P32,8811
C019
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P37,D301
C053
EP31
ED P37,D301
C053
EP31
ED P37,D301
C053
EP31
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED P36 พล031116 : ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
ED P34 พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED P35 พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด
ED H00 ชั่วโมง Home Room 8.30 - 9.00 น. พบ อ.ที่ปรึกษา
ED P31 ศท012010 : วาทการ
ED P38 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
ED P32 กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
ED P37 พล071088 : ทักษะและการสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ. วัฒนา สุริยจันทร์
C086 อาจารย์ สุวลักษณ์ โลหกุล
C047 อาจารย์ นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C151 อาจารย์ วัชระ บุญมาก
C127 อาจารย์ สมชาย บุญลอย
C051 อาจารย์ ตติยา สายบัวพัตร์
C058 อาจารย์ ศุภกร ลาภกองศิลป์
C019 อาจารย์ พรพรรณ กาญจนากร
C053 อาจารย์ กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
2204 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8816 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
D301 ศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้น 3 (ห้องกระจกแอโรบิก)
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302